Relay Chart [1][2][3][4]
Ultra Miniature Relay [1][2]
Miniature Relay for Wider [1][2]

Power Relay Space Saving [1][2]

Octal Pin Type Power Relay [1][2]

Heavy Duty Power Relay [1][2]

Power Relay SMA

[3]

형식 SMK
형상
치수(W x D x H) 345x345x66
접점 접점구성 2C 3C
정격전류 220V AC 10A
24V DC 10A
220V AC 10A
24V DC 10A
접점재질 AgCdO AgCdO
코일 정격전압 AC 6,12,24,50,110,220V
DC 6,12,24,48,100V
소비전류 AC 2.3 VA
DC 1.5W
수명 전기적 20만회 이상
기계적 1,000만회 이상
단자종류
국제규격